Aktuality

25.10.2019 – rybníky Boheľov

Kapor rybničný  K3

 • Štrkovisko Zrkadlový háj           1-1190-1-1                    6000 kg
 • Štrkovisko U horára A               1-1100-1-1                    1000 kg
 • Chorvátsky kanál                      1-0020-1-1                    2800 kg
 • Štrkovisko Rusovce                  1-1060-1-1                    1000 kg
 • Štrkovisko Veľké Čunovo          1-1130-1-1                    2500 kg
 • OR Veľký Zemník                     1-0110-1-1                    1200 kg
 • OR Malý Zemník                      1-0080-1-1                      200 kg
 • OR Polder                                1-0100-1-1                      500 kg
 • Jar.- Rusov. Sústava                1-0130-1-1                    1850 kg
 • Rameno Zuzana                       1-0120-1-1                      350 kg

Spolu                                                                      17400 kg

26.10.2019 – rybníky  Boheľov

Kapor rybničný  K3

 • Štrkovisko Malé Čunovo           1-0990-1-1                    850 kg

Spolu                                                                          850 kg

 

28.10.2019 – SRZ Rada Golianovo

Kapor rybničný  K3

 • Zrkadlový háj                      1-1190-1-1                                           3000 kg
 • Jar.- rusov. sústava            1-0130-1-1                                           2800 kg

Spolu                                                                                                  5800 kg

 

29.10.2019 – SRZ Rada Golianovo

Kapor rybničný  K3

 • Chorvátsky kanál                1-0020-1-1                                          4800 kg

Spolu                                                                                                  4800 kg

– z daného množstva 2800 kg od MsO SRZ Bratislava IV.

6.11.2019 – dodávateľ Boheľov

Pleskáč

 • Zrkadlový háj                      1-1190-1-1                                           600 kg
 • Chorvátsky kanál                1-0020-1-1                                           600 kg
 • Veľké Čunovo                     1-1130-1-1                                           600 kg

Spolu                                                                                                1800 kg

Vyjadrenie právneho oddelenia Rady SRZ vo veci lovu rýb deťmi od 3 do 6 rokov na základe žiadosti člena MsO SRZ Bratislava V. :

Pri platnosti a rozsahu povolení na rybolov treba vychádzať predovšetkým z platného zákona o rybárstve, jeho vykonávacieho predpisu a vnútorných predpisov SRZ, pričom vnútorné predpisy SRZ by mali byť v súlade s platnou legislatívou.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo užívatelia.

V zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam a rozlohu rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa § 13 ods. 4.

V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) a d) vyhlášky povolenie obsahuje údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ a rybárske revíry, na ktoré sa povolenie vzťahuje.

V zmysle § 14 ods. 12 vyhlášky Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

V zmysle článku VI. bod 1 písm. d) smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, OZ SRZ vydávajú detské povolenie na bič pre deti do 6 rokov, zdarma.
(Takéto povolenie nevydáva Sekretariát Rady SRZ ako je to v prípade zväzových povolení na rybolov).

V zmysle článku XIII. bod 4 tejto smernice na rozsah platnosti detských povolení a ich vydávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia v cl. X. bod 2) a 3) a cl. XI. bod 2), 3) a 7).

V zmysle článku XX. bod 1 a 2 tejto smernice rybársky poriadok je súpis podmienok lovu rýb, osobitných obmedzení výkonu rybárskeho práva, zoznamu a popisu revírov, na ktoré sa príslušné povolenie vzťahuje. Rybársky poriadok musí byt v súlade s príslušnými právnymi predpismi o rybárstve a vnútroorganizačnými predpismi SRZ. Rybársky poriadok je neoddeliteľnou súčasťou povolenia na rybolov a OZ SRZ sú povinné pri vydávaní povolení na rybolov, vydať držiteľovi i príslušný aktuálny rybársky poriadok resp. jeho dodatok so zmenami, platnými na príslušný kalendárny rok.

Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení SRZ medzi inými povoleniami vydáva aj povolenia pre deti. Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, ktorá upravuje aj vydávanie na rybolov, bola schválená ešte pred prijatím novej legislatívy a nebola s ňou zatiaľ zosúladená.

Prijatím novej legislatívy ( účinnej od 1.1.2019) došlo k zmene aj v oblasti lovu rýb deťmi, a ustanovenia smernice upravujúce povolenia na lov rýb deťmi  nie sú úplne v súlade s legislatívou, čo samozrejme nemôže obmedzovať lov detí podľa platnej legislatívy.

V smernici je povolenie pre deti uvádzané ako povolenie na lov na bič, samotná známka- cenina túto špecifikáciu neobsahuje. Lov detí na bič v súčasnosti platná legislatíva nepozná, umožňuje deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov loviť s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku.

Platná legislatíva umožňuje takýto lov a smernica v častiach, ktoré sú v rozpore s legislatívou alebo nie sú zosúladené s legislatívou, nemôže obmedzovať práva loviacich nad rámec platnej legislatívy. Vzhľadom k legislatíve, neplatným ustanoveniam smernice a aj k skutočnosti, že cenina umožňujúca lov detí do 6 rokov toto neplatné obmedzenie neobsahuje, zastávam ten názor, že loviaci od 3 do 6 rokov môžu na základe tejto ceniny a pri splnení ostatných zákonných podmienkach loviť s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku.

S nemožnosťou rozšírenia platnosti detských povolení súhlasím.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že OZ SRZ sú povinné deťom do 6 rokov vydať aj rybársky poriadok. To znamená, že detské povolenie platí len na príslušné rybárske revíry v obhospodarovaní OZ SRZ na základe vydaného miestneho rybárskeho poriadku
Zároveň nemožno toto povolenie rozšíriť  na zväzové rybárske revíry, keďže na takýto lov musí byt osoba držiteľom zväzového povolenia na rybolov.

 

Dnes sa zarybnili rybárske revíry lieňom :

 • Rusovce – 80 kg,
 • U horára 100 kg,
 • Chorvátsky kanál 146,50 kg

Vážení členovia, oznamujeme Vám termín jesenného zarybnenia revírov MsO SRZ Bratislava V.

Dátum nakládky : 25.10.2019 ( piatok )

Miesto nakládky : rybníky Boheľov

Čas nakládky : od cca 7.00 hod. Časový rozpis nakládky je orientačný a záleží od množstva faktorov ako je napr. počasie a rozpis áut dodávateľom na príslušné rybárske revíry.

Druh a množstvo násady : kapor rybničný K3, 16.900 kg.

Doprava násadových rýb bude zabezpečená dodávateľom autami : R. Midlum, R. Mascott, Iveco a Dyna. Vysadzovacie rukávy zabezpečí dodávateľ. Okrem vodiča bude a aute dodávateľa i osoba poverená organizáciou, ktorá bude zodpovedná za dovoz naložených násadových rýb na príslušný rybársky revír. Za množstvo naloženej násady pri nakládke bude zodpovedný hospodár organizácie, dohliadať bude člen kontrolnej komisie a ďalší funkcionár organizácie. Pri vysádzaní rýb budú pomáhať členovia organizácie – manipulácia s rukávom.

Na rybárskych revíroch bude všeobecný zákaz lovu rýb, lov bude povolený od 4.11.2019.

Oznam bude na dodatkových tabuliach o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb na príslušnom rybárskom revíry. 

Výbor MsO

Vážení rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v Spoločnom rybárskom poriadku z dôvodu zosúladenia s novou rybárskou legislatívou a na základe spoločných rokovaní SRZ s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Bratislava, a to nasledovne:

Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:

 • 2-0480-1-1 Dunaj č. 1
 • 2-0490-1-1 Dunaj č. 2
 • 2-0510-1-1 Dunaj č. 3
 • 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD
 • 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B
 • 2-0550-1-1 Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)
 • 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD
 • 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký
 • 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno = celoročný lov platí na Karloveskom ramene
 • 2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H) – Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda

Na rybárskych revíroch č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD, č. 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD a č. 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký platí celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava.

Zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na nasledovných rybárskych revíroch:

 • 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 • 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno = zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na Devínskom ramene
 • 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 • 2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia
 • 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 • 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo (loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané)
 • 1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické
 • 1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
 • 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište