Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov
na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa

11. mája 2018 o 17,00 hod.

v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení
 5. Správa o zarybnení revírov a úlovkoch v roku 2017, plán zarybnenia na rok 2018
 6. Správa o čerpaní rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2017, rozpočet na rok 2018
 7. Plán hlavných úloh v roku 2018
 8. Správa kontrolnej komisie za rok 2017
 9. Správa disciplinárnej komisie za rok 2017
 10. Voľba členov výboru MsO, kontrolnej komisie, dvoch delegátov a jedného náhradníka na Snem SRZ pre volebné obdobie rokov 2018 – 2021
 11. Správa volebnej komisie
 12. Pripomienky a návrhy k Stanovám SRZ
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Prezentácia delegátov od 16,30 hod.
Žiadame delegátov, aby si so sebou priniesli platnú legitimáciu člena.

Bratislava 22.4.2018

Výbor MsO 

 

 

Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva opakovanú výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 17,30 hod.

v reštaurácii U Heleny, Trnavská cesta 104, s pôvodným programom :

 1. Prezentácia 16,30 hod. – 17,30 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO3 za rok 2017 a plán úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO3
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska ( okrem PSČ 85101 – 85107, 85110 )
Každý člen MO3 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta
poverený predseda MO3

 

 • VČS MO3 zo dňa 22.4.2018
Informujeme členov MO3, že dňa 22.4.2018 sa nekonala VČS MO3 z dôvodu, že prítomní členovia ani po vyčkaní 30 minút od otvorenia v zmysle § 14 bod 3.3. Stanov SRZ neodsúhlasili jej pokračovanie. Náhradný termín konania a miesto konania VČS MO3 bude včas oznámený na web stránke a nástenke v kancelárii.
Na základe uvedeného sa ruší i termín Mestskej konferencie, ktorá sa mala konať dňa 27.4.2018. Delegáti na MK budú o novom termíne a mieste konania informovaní na web stránke a na nástenke v kancelárii.

Výbor pri Mestskej organizácie SRZ Bratislava V. pozýva delegátov
na rokovanie Mestskej konferencie ktorá sa uskutoční dňa
27.apríla 2018 o 17,00 hod.
v priestoroch reštaurácie U Maťa, Jantárová 6, Jarovce s nasledovným programom :

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti organizácie za rok 2017 a plnenia uznesení
5. Správa o zarybnení revírov a úlovkoch v roku 2017, plán zarybnenia na rok 2018
6. Správa o čerpaní rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2017, rozpočet na rok 2018
7. Plán hlavných úloh v roku 2018
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2017
9. Správa disciplinárnej komisie za rok 2017
10. Voľba členov výboru MsO, kontrolnej komisie, dvoch delegátov a jedného náhradníka na Snem SRZ
pre volebné obdobie rokov 2018 – 2021
11. Správa volebnej komisie
12. Pripomienky a návrhy k Stanovám SRZ
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Prezentácia delegátov od 16,30 hod.

Žiadame delegátov, aby si so sebou priniesli platnú legitimáciu člena.

Bratislava 28.3.2018

Výbor MsO 

 

Zoznam kandidátov do výboru MsO SRZ Bratislava V.

1. Benovič Ladislav
2. Božík Andrej
3. Gubric Jaroslav
4. Jankovič Miroslav
5. Jankovičová Marianna
6. Kotlár Titus
7. Kupecký Ján
8. Radovič Pavol
9. Rybár Marek
10. Rybár Rastislav
11. Šebesta Dušan
12. Šebesta Marek
13. Šindler Martin
14. Tima Marek
15. Topor Tomáš

Neplatný návrh: Božík Peter – právoplatné disciplinárne rozhodnutie II. stupňového orgánu – dočasné vylúčenie na 1 rok

Zoznam kandidátov do kontrolnej komisie pri MsO:

 1. Bubák Miloš
 2. Hlinický František
 3. Maršovský Tibor

Zoznam delegátov na Snem SRZ:

 1. Jankovič Miroslav
 2. Jankovičová Marianna
 3. Rybár Rastislav
 4. Šindler Martin

Povolenia už sú v predaji
 • Cena štartovného deti : zdarma
 • Cena štartovného dospelý :  7,00 EUR

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V.
PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH

ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 7,00 – 13,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj

Lov rýb povolený na 2 udice
Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm )
Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčika a podberák
Odporúča sa mať podložku pod ulovenú rybu
Zakazuje sa zavážanie a zanášanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami
Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom môže viesť k diskvalifikácii loviaceho pretekára
V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie loviaceho pretekára štartovné sa nevracia
Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku

Slovenský rybársky zväz – Bratislava V.
PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DETÍ do 14 rokov

ktoré sa konajú dňa 12.5.2018 od 8,00 – 12,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj

Lov rýb povolený na 1 prút
Možnosť privlastnenia si 1 ks mierečnej ryby : kapor (kapor od 40 do 70 cm )
Povinnosť loviaceho mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčika a podberák
Odporúča sa mať podložku pod ulovenú rybu
Zakazuje sa zavážanie a zanášanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami
Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom môže viesť k diskvalifikácii loviaceho pretekára
Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku

Zoznam kandidátov do výboru MO 1

  1. Benovič Ladislav
  2. Czinegová Eva
  3. Fusek Peter
  4. Klamo Jaroslav
  5. Kováč Ján
  6. Kreps Štefan
  7. Kupecký Ján
  8. Múčka Milan
  9. Stenchlák Peter
  10. Stojkovič Miroslav
  11. Topor Tomáš

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO1:

 1. Benovič Ladislav
 2. Bubák Miloš
 3. Gubric Jaroslav
 4. Hlinický František
 5. Klamo Jaroslav
 6. Kotlár Titus
 7. Kováč Ján
 8. Kreps Štefan
 9. Stenchlák Peter
 10. Stojkovič Miroslav
 11. Šebesta Marek
 12. Topor Tomáš
 13. Vanko Ladislav

Zoznam kandidátov do výboru MO 2

 1. Anger Štefan
 2. Gaál Jozef
 3. Griesl František
 4. Kövesi Peter
 5. Mittendorfer Marcel st.
 6. Mittendorfer Marcel ml.
 7. Sladká Marcela
 8. Sladký Martin

Neplatný návrh: Radovič Pavol – nie je členom MO2, podľa bydliska člen MO1

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO2:

 1. Anger Štefan
 2. Gaál Jozef
 3. Griesl František
 4. Kövesi Peter
 5. Mittendorfer Marcel
 6. Mittendorfer Marcel
 7. Sladká Marcela
 8. Sladký Martin
 9. Staršic Rudolf
 10. Steck Jozef

 

Zoznam kandidátov do výboru MO 3

 1. Dzielava Rudolf, st.
 2. Dzielava Rudolf, ml.
 3. Jakšík Ivan
 4. Jankovič Miroslav
 5. Horňák Marek
 6. Hošo Pavol
 7. Mikulášik Jozef
 8. Mikulášiková Lucia
 9. Mrázik Vladimír
 10. Németh Tomáš

Návrhy delegátov na Mestskú konferenciu z MO3:

 1. Dzielava Rudolf
 2. Dzielava Rudolf, ml.
 3. Horňák Marek
 4. Hošo Pavol
 5. Jakšík Ivan
 6. Jankovič Miroslav
 7. Mikulášik Jozef
 8. Mikulášiková Lucia
 9. Mrázik Vladimír
 10. Németh Tomáš
 11. Rybár Rastislav

Výbor MO1 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. apríla 2018 o 17,30 hod. v priestoroch ZŠ Dudová 2 s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 17,00 hod. – 17,30 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO1 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO1
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85101 – 85107.

Každý člen MO1 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

MUDr. Ján Kupecký

predseda MO1


Výbor MO2 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza na hrádzi s nasledovným programom : Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85110 ( Jarovce, Rusovce, Čunovo )

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO2 za rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Voľba výboru MO2
 8. Voľba delegátov na MK
 9. Prestávka
 10. Oznámenie výsledku volieb
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Každý člen MO2 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

predseda MO2


Výbor MO3 pri MsO SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2018 o 10,00 hod. v bufete Vyza s nasledovným programom :

 1. Prezentácia medzi 9,30 hod. – 10,00 hod.
 2. Otvorenie
 3. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru MO3 za rok 2017 a plán úloh na rok 2018
 6. Prekovanie pripomienok k návrhu do nových Stanov SRZ
 7. Diskusia
 8. Voľba výboru MO3
 9. Voľba delegátov na MK
 10. Prestávka
 11. Oznámenie výsledku volieb
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska ( okrem PSČ 85101 – 85107, 85110 )

Každý člen MO3 je povinný sa preukázať platným členským preukazom.

Dušan Šebesta

poverený predseda MO3

Výbor MsO SRZ Bratislava V. sa aj napriek pôvodnej nevôli nechať sa vtiahnuť do predvolebnej kampane ktorú organizuje skupina ľudí ktorý sa nazývajú Alternatíva rozhodol, že bude reagovať na vyhlásenia, lži, klamstvá a sľuby ktoré zverejňujú na facebooku s cieľom ovplyvniť čo najviac členov SRZ aby v nadchádzajúcich voľbách volili práve ich kandidátov. Členov súčasného výboru ALTERNATÍVA opisuje ako neschopných lenivých babrákov ktorí nemajú záujem nič spraviť pre rybárstvo a peniaze organizácie si užívajú na svoje zábavky. Reagujeme aj kvôli stále sa množiacim otázkam v rôznych diskusiách. Sú vinní keď sú ticho ? Kto mlčí ten svedčí !

Výbor MsO SRZ Bratislava V. prehlasuje že všetko čo je v tomto vyhlásení uvedené je pravda a sú na všetko písomné dôkazy a podklady.

Pôjdeme na to postupne bod po bode.

1. LIETAŤ SA IM ZACHCELO – treba im pristrihnúť krídelka !

Toto ALTERNATÍVA prezentovala tak, že za vaše peniaze si pod zámienkou kontrol rybárskej stráže užívame výhliadkové lety nad Dunajom bez akehokoľvek efektu.

NIE JE TO PRAVDA !!! Tunajšiu organizáciu MsO SRZ Bratislava V. a ani Radu SRZ Žilina to nestálo „ani cent“ a hneď pri prvej kontrole bola identifikovaná a nahlásená žiabrovka na Hamuliakovskej strane Dunaja. Následne boli políciou a rybárskou strážou – profesionálnym členom RS p. Machalom chytení pytliaci. Správa o tom bola v rôznych médiách a aj vo večerných správach pod názvom „Pytliaci na Dunaji“. Pri ďalšej kontrole to bola žiabrovka na revíry Polder. Tak páni z Alternatívy to že vy o niečom neviete ešte neznamená že sa to nestalo.

2. STAČILO !

Tu nás Alternatíva obviňuje z neschopnosti a že nečinnosťou Výboru sme ako organizácia prišli o dva REVÍRY. Len pre objasnenie. Zuzana sa chytá tak ako sa chytá posledných dvanásť rokov a o Polder stále bojujeme v rámci podaného odvolania. To čo sa stalo a prečo sa stalo má úplne iné pozadie a nie našu neschopnosť. Ten neporiadok čo bol na fotkách ako zámienka tam nechal jeden z nás rybárov. A tie tabule na strome ? Opýtajte sa kandidáta ALTERNATÍVY, ktorý keď bol pomocným hospodárom a mal vymeniť nálepky na označenie revírov si nezobral rebrík a tam kde nedočiahol tak „natĺkol“ ďalšiu tabulu pod tú pôvodnú a to nie len na revíry Polder ( Peter.S.).

Prišli sme o revíry – tak dokladujte, kedy, kde, a o aké a aký podiel na tom majú členovia výboru!

CHATA – Rybársky dom v Gabčíkove.

Tu Alternatíva zverejnila „údajnú KNIHU ubytovaných“ – žiadame ju predložiť

ZNOVU KLAMSTVO umelo a účelovo vyrobený akože doklad ktorý napísal pravde podobne sused z pomsty pretože sme mu neumožnili prejazd nákladnými autami cez náš pozemok.

Originál kniha ubytovaných je v evidencii správcu rybárskeho domu v ktorej sú zapísaní všetci ktorý na chate prespia bez rozdielu či za ubytovanie platili alebo nie. Ak tam niekto neprespí a je tam iba cez deň z dôvodu brigády nie je dôvod ho do knihy zapisovať.

Titus K. je ustanovený ako správca chaty a stará sa o všetko potrebné, je v dôchodku a 300m od chaty má vlastný dom kde býva. ALTERNATÍVA aký zmysel by podľa vás malo keby sa zapisoval do knihy ubytovaných vždy keď ide pokosiť trávu alebo vyvetrať?

KLAMSTVO – chata nie je v strate a ani keby sa neprenajímala tak nebude v strate. Ceny nehnuteľností v danej oblasti stúpli oproti roku keď bola kúpená 15 násobne a pri započítaní investícií čo sa do nej investovali jej momentálna cena je 10 násobne vyššia a každý rok stúpa. Ale to vy špičkoví ALTERNATÍVNI manageri určite viete. Tak prečo klamete ostatných členov a tvrdíte opak bez jediného dôkazu – predložte.

3. ALTERNATÍVA sa stala Alternatívou pred niekoľkými dňami – dovtedy vystupovali ako MsO SRZ Bratislava 5. Založili ju ešte v dobe keď sa „aktívne“ podieľali na činnosti organizácie kde pôsobili v organizačných zložkách ako odbočka MO3, disciplinárna komisia, rybárska stráž a zúčastňovali sa na riadnych zasadaniach výboru. Po dvoch rokoch počas ktorých predkladali návrhy veľa krát proti platnej rybárskej legislatíve a chceli aby ich výbor odhlasoval a niesol za ne zodpovednosť.

Úlohy ktoré im boli s ich súhlasom pridelené počas dvoch rokov nesplnili ako napr. odkúpenie a sprevádzkovanie oficiálnej web. Stránky, resp. zriadenie novej web stránky (Peter B. ) vybavenie možnosti parkovania na príjazdovej ceste k Čunovským jazerám, sľúbená zmluva s poľovníkmi na odstreľ kormorána ( Pavol R.).

Následne sa začali množiť sťažnosti od našich členov na postup a jednanie rybárskej stráže pri kontrolách. Šikanovanie a ponižovanie členov SRZ pod heslom „ak rybár nič nespravil treba si na neho niečo nájsť“ platilo hlavne na Veľkom Zemníku.

Kontroly osôb ktoré ryby nelovili a domáhanie sa úkonov na ktoré nie je RS oprávnená (Peter B.) nezniesol že proti jeho vôli si niekto trval na svojich právach tak ako člen disciplinárnej komisie presadil svoje a DK tohto nášho dlhoročného člena vylúčila na tri roky za neuposlúchnutie výzvy člena RS. Tento pán nelovil ryby stál pri aute a rozprával sa z rybármi na výzvu (proti zákonnú) aby otvoril kufor na aute čo on odmietol ako neoprávnenú výzvu zo strany RS. Následne kontrolujúci privolali hliadku Polície ktorej sa kontrolovaný preukázal aj rybárskymi dokladmi a otvoril kufor na aute. Kontrola nič nenašla a policajti kontrolovanému vrátili všetky doklady a aj tak skončil na disciplinárke s trestom vylúčený na tri roky. Pán sa odvolal a výbor ako druhostupňový disciplinárny orgán jeho trest zrušil. V krátkom čase Kontrolná komisia vykonala kontroly v Disciplinárnej komisii a MO2. V DK bolo zistené množstvo porušení pri disciplinárnych konaniach. Vybor DK rozpustil a bola zvolená nová DK. To bol koniec akejkoľvek spolupráce medzi výborom MsO SRZ Bratislava V. a niektorými terajšími kandidátmi ALTERNATÍVY. Od tej doby používali títo ľudia neoprávnene na Faceboaku meno tunajšej organizácie kde prezentovali činnosť tunajšej organizácie ako svoju a úspechy vždy pripisovali ako pomoc ich súkromného občianskeho združenia tiež so zameraním na rybárstvo. V spolupráci s týmto Občianskym združením sa mal konať aj Kaprársky maratón na revíry Veľký Zemník. Navonok veľmi úspešná rybárska akcia vo vnútri chaos, neprofesionalita hraničiaca podvodom. Podľa platných účtovných a daňových predpisov malo účtovníctvo prejsť cez tunajšiu organizáciu ktorá je obhospodarovateľom revíru ( užívateľom je Rada SRZ Žilina). To znamená že organizátor OZ ktorého členmi sú viacerí kandidáti ALTERNATÍVY pod záštitou MsO SRZ BA V. usporiadajú pretek. Výbor vtedy ešte v dobrej viere tento pretek odsúhlasil a odsúhlasil aj nákup väčších ťažkých rýb ako podporu tomuto preteku. Páni ktorí sa týmto pretekom tak veľmi hrdia uviedli na posielanie štartovného súkromný účet jedného z nich – tiež na kandidátke ALTERNATÍVY. Zodpovedný nepredložil žiadne účtovné doklady až na niekoľko mesačné urgencie pani účtovníčky organizácie a výboru priniesol Peter B. doklady a faktúry na úplne neznáme firmy ktoré účtovníčka odmietla prijať a hneď mu ich vrátila. Nás ako výbor podviedli a vystavili možnému postihu zo strany nadriadeného orgánu. Takto môžeme pokračovať aby sme vám umožnili sa v tom trochu orientovať.

Kandidát ALTERNATÍVY (Ján K. ) pracoval na sekretariáte tunajšej organizácie ako predajca povolení. Bol vyhodený za spreneveru keď sfalšoval podpis člena výboru a vybral z pokladne organizácie nemalú finančnú čiastku pre svoje súkromné účely – túto sumu viac rokov splácal, a to nehovoríme o mankách v pokladne. Pracoval aj ako profesionálna rybárska stráž, odtiaľ ho tiež vyhodili to ale nechceme komentovať. Možno to bude mať uvedené na kandidátke ako mimoriadne zásluhy o rozvoj rybárstva. Potom sú na kandidátke ALTERNATÍVY ešte aj špecialisti v oblasti rybárska stráž, ktorí sa na zahajovacích pretekoch 9.5. príde opýtať či pretekár ktorý chytil kapra a zasieťkoval ho si ho má zapísať do celoročného prehľadu o úlovkoch. Traja z kandidátky ALTERNATÍVY boli odvolaní z rybárskej stráže a ďalším trom bol uložený disciplinárny trest.

A títo ľudia si myslia že majú právo nás bez akýchkoľvek dôkazov za neschopných hlupákov ktorý ničomu nerozumia a svojou neodbornosťou len ničia vody a prírodu. O väčšine z vás sa to povedať nedá pretože nerobíte nič aj keď príležitostí bolo dosť. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Tieto informácie o niektorých kandidátoch ALTERNATÍVY sú pre širokú členskú základňu MsO SRZ Bratislava V. Týkajú sa iba činnosti v tejto organizácii jej organizačných zložiek, funkcionárov, bývalých funkcionárov a členov. Na všetko čo je tu nápísané existujú písomné dôkazy a právoplatné disciplinárne rozhodnutia.

Výbor MsO SRZ Bratislava V.

Petrov zdar !