Prosím vyjadrite touto cestou Váš názor na predaj chaty a pozemku pod chatou a v jej bezprostrednom okolí. Chata sa ako spoločný majetok využíva minimálne, s jej využitím a udržiavaním sú spojené pravidelné náklady, ktoré je potrebné vynakladať zo spoločných prostriedkov organizácie. V prípade realizácie predaja budú získané prostriedky použité primárne na kúpu kancelárskych priestorov pre MsO SRZ Bratislava V. v zmysle rozhodnutia z Mestkej konferencie.

Anketa k predaju chaty v Gabčíkove

 

Vážení členovia,
v súlade s § 14 ods. 4 Stanov SRZ sa zvolávajú členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3.

MO1 – členovia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09)
MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10 )
MO3 – členovia okrem členov MČ Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09) a MČ – Jarovce,   Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10)

Vstup členov na členskú schôdzu len s platným členským preukazom.

Výbor MO1 pri MsO SRZ Bratislava V. zvoláva členskú schôdzu, pre členov MO1- členov MČ Bratislava Petržalka, PSČ 851 01 – 851 09 ktorá sa uskutoční dňa 6.2.2024 o 17,30 hod. na Základnej škole, Dudová 2, Bratislava s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba predsedníctva a pracovných komisií
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o činnosti miestnej odbočky za rok 2023
6. Plán hlavných úloh miestnej odbočky na rok 2024
7. Diskusia
8. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
9. Prestávka
10. Návrh uznesenia
11. Záver

Na ČS budú vykonané voľby delegátov na mestskú konferenciu. Návrhy kandidátov možno podať osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky s originálnymi podpismi na adresu OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze.

Vstup členov na členskú schôdzu len s platným členským preukazom.

Predseda MO1
Marek Gubicza

 


Jesenné zarybnenie revírov
Oznamujeme členom, že dňa 19.10.2023 prebehne zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V. – kaprom i šťukou. Sledujte prosím dodatkové revírne tabule – všeobecný zákaz lovu rýb od 19.10. – 3.11.2023, t.z. lov rýb bude povolený od 4.11.2023. Tam kde dodatkové tabule nebudú znamená, že na takom revíry zákaz lovu nebude.