Prosíme členov SRZ, aby z dôvodu čistenia dna jazera Veľký Draždiak, rybársky revír Zrkadlový háj č. 1-1190-1-1, aby v piatok dňa 17.5.2024 od 8:00 do 15:00 rybári nelovili ryby na severnej strane, konkrétne od tenisovej haly po roh jazera pri obrátke autobusov Antolská a dňa 18.5.2024 v čase od 8.00 h. do 15.00 na východnej strane, konkrétne od obrátky autobusov Antolská po zelený skladový kontajner, ktorý je umiestnený priamo pri jazere na strane ul. Antolská. Čistenie vykoná Spolok ochrancov vody Octopus.

Ďakujeme za pochopenie, ide nám o čistotu našich revírov.

PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH

ORGANIZÁTOR: MsO SRZ Bratislava V.
KEDY: 8.5.2024 od 7:00 do 13:00 hod.
KDE: Štrkovisko Zrkadlový háj
Štartovné: 10 €

– Lov rýb povolený na 2 udice, spôsobom položená alebo plávaná.
– Hodnotené druhy : kapor, amur, šťuka, zubáč, sumec, úhor, lieň
– Hodnotenie : 1cm = 1bod + 1bod za každú ulovenú rybu zo zoznamu.
– Možnosť privlastnenia si 2 ks kapor rybničný v súlade s § 14 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR. Z dôvodu monitoringu zdravotného stravu bude každá ulovená ryba dôkladne skontrolovaná rozhodcom. Je prísne zakázané privlastnené ryby počas preteku vymieňať a taktiež po preteku pustiť späť do vody!!!
– Povinnosť loviaceho mať meradlo na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvolňovač háčika, podberák a podložku pod ryby.
– Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom vedie automaticky k diskvalifikácii pretekára. Vulgárne správanie, ktoré by narušovalo kľudný priebeh preteku voči organizátorom preteku, rozhodcom či iným účastníkom preteku povedie k vykázaniu loviaceho od vody a následne k diskvalifikácii . Zakazuje sa zanášanie a zavážanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami.
– V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie loviaceho sa štartovné nevracia.
– Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku.
– Každý loviaci preteká na vlastné nebezpečenstvo. Zdravotná služba je zabezpečená formou RZP a 112.
– Loviaci svojim podpisom na štartovacom lístku výslovne udeľuje súhlas s tým, aby organizátor spracoval v súlade s platnou právnou úpravou osobné a organizačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu bydliska. Súhlas je daný na účely: a) rybárske preteky b) zverejnenie fotografií na oficiálnych webových stránkach organizácie. Organizátor informuje subjekt o tom, že podľa platnej právnej úpravy – Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo:
a) vziať súhlas kedykoľvek späť
b) požadovať od žiadateľa informáciu, aké osobné údaje spracováva
c) požadovať od žiadateľa vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
d) vyžiadať si od žiadateľa prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
e) požadovať od žiadateľa výmaz osobných údajov
f) v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na žiadateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. Súhlas udeľuje na dobu určitú, najmenej po dobu trvania účelu ich spracovania. Osobné údaje budú po ukončení účelu ich spracovania odstránené bezpečným spôsobom. Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom.


PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DETÍ do 14 rokov.

ORGANIZÁTOR: MsO SRZ Bratislava V.
KEDY a KDE: 8.5.2024 od 8:00 do 12:00 hod Štrkovisko Zrkadlový háj
Štartovné: 0 €

– Lov rýb povolený na 1 udicu alebo bič , spôsobom položená alebo plávaná. Rodič príp. plnoletý sprievodca je zodpovedný za dodržiavanie predpisov zo strany loviaceho, môže pomáhať s nahadzovaním pričom udicu musí po celý čas držať v rukách loviaci (dieťa), to platí aj pri zdolávaní ulovenej ryby, taktiež je sprievodu povolené ulovenú rybu podobrať a vyháknuť.
Hodnotené druhy: kapor, amur, šťuka, zubáč, sumec, úhor, lieň
Hodnotenie : 1cm = 1bod + 1bod za každú ulovenú rybu zo zoznamu.
Všetky ostatné druhy rýb sa hodnotia 1ryba=1bod.
– Možnosť privlastnenia si 2 ks kapor rybničný v súlade s § 14 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR. Z dôvodu monitoringu zdravotného stravu bude každá ulovená ryba dôkladne skontrolovaná rozhodcom. Je prísne zakázané privlastnené ryby počas preteku vymieňať a taktiež po preteku pustiť späť do vody!!!
– Povinnosť loviaceho mať meradlo na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvolňovač háčika, podberák a podložku pod ryby.
– Porušenie predpisov v oblasti rybárstva ako aj nehumánne zaobchádzanie s úlovkom vedie automaticky k diskvalifikácii pretekára. Vulgárne správanie, ktoré by narušovalo kľudný priebeh preteku, voči organizátorom preteku, rozhodcom či iným účastníkom preteku povedie k vykázaniu loviaceho od vody a následne k diskvalifikácii . Zakazuje sa zanášanie a zavážanie návnad a nástrah akýmikoľvek plavidlami.
– V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie loviaceho sa štartovné nevracia.
– Protesty a námietky je možné podať u sektorového rozhodcu, o proteste rozhoduje hlavný rozhodca a usporiadateľ preteku.
– každý loviaci preteká na vlastné nebezpečenstvo. Za pretekára je zodpovedný zákonný zástupca . Zdravotná služba je zabezpečená formou RZP a 112.
– Zákonný zástupca svojim podpisom na štartovacom lístku výslovne udeľuje súhlas s tým, aby organizátor spracoval v súlade s platnou právnou úpravou osobné a organizačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu bydliska. Súhlas je daný na účely: a) rybárske preteky b) zverejnenie fotografií na oficiálnych webových stránkach organizácie. Organizátor informuje subjekt o tom, že podľa platnej právnej úpravy – Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo:
a) vziať súhlas kedykoľvek späť
b) požadovať od žiadateľa informáciu, aké osobné údaje spracováva
c) požadovať od žiadateľa vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
d) vyžiadať si od žiadateľa prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
e) požadovať od žiadateľa výmaz osobných údajov
f) v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na žiadateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. Súhlas udeľuje na dobu určitú, najmenej po dobu trvania účelu ich spracovania. Osobné údaje budú po ukončení účelu ich spracovania odstránené bezpečným spôsobom. Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom.

Dňa 13.4.2024 bolo na revíry Zrkadlový háj vykonané zarybnenie násadou – Kapor rybničný, K3 v množstve 4000,- Kg.
Z dôvodu vysadenia rýb je na danom revíry „Všeobecný zákaz lovu rýb“ v termíne od 13.4.2024 do 7.5.2024 ( vrátane).

Vážení členovia,
v súlade s § 14 ods. 4 Stanov SRZ sa zvolávajú členské schôdze miestnych odbočiek MO1, MO2, MO3.

MO1 – členovia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09)
MO2 – členovia MČ Jarovce, Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10 )
MO3 – členovia okrem členov MČ Bratislava – Petržalka ( PSČ 851 01 – 851 09) a MČ – Jarovce,   Rusovce, Čunovo ( PSČ 851 10)

Vstup členov na členskú schôdzu len s platným členským preukazom.

Výbor MO1 pri MsO SRZ Bratislava V. zvoláva členskú schôdzu, pre členov MO1- členov MČ Bratislava Petržalka, PSČ 851 01 – 851 09 ktorá sa uskutoční dňa 6.2.2024 o 17,30 hod. na Základnej škole, Dudová 2, Bratislava s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba predsedníctva a pracovných komisií
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o činnosti miestnej odbočky za rok 2023
6. Plán hlavných úloh miestnej odbočky na rok 2024
7. Diskusia
8. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
9. Prestávka
10. Návrh uznesenia
11. Záver

Na ČS budú vykonané voľby delegátov na mestskú konferenciu. Návrhy kandidátov možno podať osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky s originálnymi podpismi na adresu OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze.

Vstup členov na členskú schôdzu len s platným členským preukazom.

Predseda MO1
Marek Gubicza


Zápisnice z konaní členských schôdzí MO1 – MO3 ako podklad k bodu zasadnutia výboru dňa 15.4.2024.

 

 


Jesenné zarybnenie revírov
Oznamujeme členom, že dňa 19.10.2023 prebehne zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V. – kaprom i šťukou. Sledujte prosím dodatkové revírne tabule – všeobecný zákaz lovu rýb od 19.10. – 3.11.2023, t.z. lov rýb bude povolený od 4.11.2023. Tam kde dodatkové tabule nebudú znamená, že na takom revíry zákaz lovu nebude.