Chata

Rekreačná rybárska chata MsO SRZ Bratislava V.

Chata sa nachádza cca 50 km od Bratislavy pri obci Gabčíkovo. Na ľavej strane od odpadového kanála vodného diela Gabčíkovo smerom ku starému korytu Dunaja v chatovej oblasti do ktorej vedie asfaltová cesta, takže prístup autom je bezproblémový s možnosťou parkovania priamo na pozemku pri chate.Chata je situovaná v tichom lesnom prostredí na pozemku, ktorý je obklopený množstvom dunajských ramien, kaskád a zákutí. Rybári rôznych zameraní si tu prídu na svoje, či už hľadajú pokoj a relax v lone prírody, alebo naopak akčnú rybačku, nakoľko každý si tu nájde lokalitu vhodnú na ten či onen spôsob lovu. Chata poskytuje možnosť ubytovania pre max. 20 ľudí. Na prízemí je malá kuchynka, z ktorej sa vstupuje do dvoch izieb a kúpeľne. V kúpeľni sa nachádza WC so sprchovacím kútom. Na poschodí je taktiež malá kuchynka, kúpeľňa a dve izby.

Cenník ubytovania 2021:

Členovia MsO SRZ Bratislava V.
1 osoba/1 noc – 5 €
Ich deti do 15 rokov
zdarma
Ich deti nad 15 rokov
1 osoba/1 noc – 5 €
Členovia SRZ iných organizácií
1 osoba /1 noc – 7 €
Ich deti do 15 rokov
1 osoba /1 noc – 3 €
Ich deti nad 15 rokov
1 osoba /1 noc – 7 €
Nečlenovia SRZ
1 osoba /1 noc – 10 €
Deti nečlenov do 15 rokov
1 osoba /1 noc – 5 €
Deti nečlenov nad 15 rokov
1 osoba /1 noc – 10 €
(K ubytovaniu sa pripočítava daň za ubytovanie v zmysle VZN obce Gabčíkovo.)

Máte záujem?
Ubytovanie sa rezervuje telefonicky na tel. čísle 0918 177 193p. Bubák, alebo na internetovej stránke SRZ Bratislava V.

Storno podmienky
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď.

 • 30 – 11 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
 • 10 – 4 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
 • 3 – 1 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
 • v deň nástupu 100% ceny pobytu

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje:

 • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
 • ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená vyšším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka dodatočne v pokladni v kancelárii MsO SRZ Bratislava V.

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Rybárska chata Gabčíkovo- Ubytovací poriadok
 1. Každý zákazník (ubytovaný hosť) je povinný sa zapísať do knihy ubytovaných. Za týmto účelom je každý hosť povinný predložiť doklad totožnosti a potvrdenie o zaplatení ubytovania správcovi chaty p. Kotlárovi, na tel. čísle: 0911765129.
 2. Ubytovateľ nezodpovedá za peniaze, cennosti a ostatné osobné veci hostí nad rozsah stanovený zákonom.
 3. Hosť nesmie umožniť osobe riadne neprihlásenej prístup do ubytovacích priestorov (interiéru chaty. Pre prijímanie návštev sú určené len vyhradené spoločenské priestory zariadenia. Na izbe (v chate ) môže ubytovaný hosť prijímať návštevy len so súhlasom prevádzkovateľa, i tak však zodpovedá za konanie návštevy a za škodu ňou spôsobenú.
 4. V izbách a vo všetkých priestoroch chaty je prísny zákaz fajčiť! V prípade porušenia tohto zákazu je ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu 100,- € a ubytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o ubytovaní. V prípade odstúpenia je hosť povinný sa ihneď vysťahovať zo zariadenia. Nárok na vrátenia ceny za ubytovanie, ani jeho časti v tomto prípade hosťovi nepatrí.
 5. V izbách (chate) je zakázané premiestňovanie nábytku a iné zásahy do interiéru.
 6. Do priestorov chaty a do ubytovacej časti nie je povolené vodiť zvieratá bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa.
 7. V objekte nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem bezpečných spotrebičov týkajúcich sa osobnej hygieny.
 8. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe (chate ) a ostatných priestoroch chaty, v prípade postupu v rozpore s týmto odporúčaním nezodpovedá prenajímateľ za škody vzniknuté, ako dôsledok takéhoto postupu hosťa.
 9. V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. sú všetci hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 10. Hostia sú povinní prípadné škody okamžite uhradiť prevádzkovateľovi chaty.
 11. Na zabezpečenie nároku na odplatu, príp. na náhradu škody má ubytovateľ zádržné právo k veciam hosťa nachádzajúcim sa v zariadení.
 12. Ubytovaný preberá zodpovednosť za predmetný inventár, ktorý je vyvesený na zozname v každej izbe. Akékoľvek nezrovnalosti vo vybavení izby je potrebné ohlásiť správcovi chaty bezprostredne po prebratí izby.
 13. V prípade straty, alebo neodovzdania kľúča od chaty je povinný ubytovaný hosť zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok 20€.
 14. Hosť sa môže ubytovať od 13.00 hod., do 17.00 hod., v prípade, ak sa vopred s ubytovateľom nedohodne na inom termíne. Po uplynutí času na ubytovanie sa rezervácia ruší. V prípade, ak hosť obýva dvoj/viaclôžkovú izbu sám, je povinný zaplatiť za použitie všetkých postelí v ubytovacom priestore izby.
 15. Hosť je povinný odovzdať izbu do 10.00 hod. V prípade, že tak neurobí, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi ďalšiu noc.
 16. Hostia sú povinní pri odchode z izby vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče /TV, varná doska a podobne), uzatvoriť a uzamknúť dvere, odovzdať kľúče od chaty správcovi chaty.
 17. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa týmto poriadkom.
 18. Ubytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak hosť napriek výzve porušuje tento ubytovací poriadok alebo dobré mravy, najmä ruší ostatných hostí v čase nočného kľudu podľa bodu 9. tohto poriadku, ničí, poškodzuje alebo hrubo znečisťuje ubytovacie zariadenie alebo jeho inventár, správa sa hrubo alebo urážlivo voči iným hosťom alebo personálu ubytovateľa. Odstúpiť je možno ústne a odstúpenie je účinné ihneď. V prípade odstúpenia je hosť povinný sa ihneď vysťahovať zo zariadenia. Nárok na vrátenia ceny za ubytovanie, ani jeho časti v tomto prípade hosťovi nepatrí. Tým nie je dotknuté právo ubytovateľa na náhradu škody, ani jeho zádržné právo.
 19. Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2017

Predseda: JUDr. Rastislav Rybár, v.r.

Tajomník: Mgr. Marianna Jankovičová, v.r.