Členská schôdza – júl 2021

MO1 pri Mestskej organizácii SRZ Bratislava V. v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady
SRZ č.6/2021 zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.8.2021 od 16,00
hod.
Miesto konania : Základná škola Dudová2, Bratislava s nasledovným programom :

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Správa o činnosti odbočky za rok 2019, 2020
  5. Plán úloh na rok 2021
  6. Diskusia
  7. Voľba delegátov na Mestskú konferenciu
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Členskej schôdze sa zúčastňuje člen podľa bydliska, PSČ 85101 – 85107, Bratislava
Petržalka.
Každý člen je povinný preukázať sa platným členským preukazom.
V zmysle aktuálnych opatrení výskytom ochorenia COVID-19 musí mať účastník na tvári
rúško, ktoré prekrýva ústa a nos.

MO1