Predaj povolení

Vážení rybári, chceli by sme Vás touto formou poskytnúť informácie pre rok 2019.

Vek
k 31.12.
Zápisné
nový člen
Členská známka
Kaprové
povolenie
miestne
Kaprové
povolenie zväzové
Deti do 5 rokov
– lov na bič
zdarma
Deti do 14 rokov
5,00€
14,00€
10,00€
Mládež od 15 do 17 rokov
5,00€
17,00€
43,00€
40,00€
Dospelý nad 18 rokov
30,00€
23,00€
43,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V.
min.5 r. a nad 65 r.
23,00€
33,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V.
min. 10 r. a jubilant
70, 75, 80 a nad 80 r.
23,00€
2,00€
40,00€
Člen MsO Bratislava V.
min. 5 r. s preukazom ZŤP-s
23,00€
33,00€
40,00€

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2019 sa vydávajú v termíne do 31.9.2019, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2019
Poplatky možno rozdeliť na 2 platby:

  • Povolenie
  • Členské, zápisné a ostatné poplatky
  • Členská známka – povinnosť uhradenia do 31. marca, neuhradenie v termíne – členstvo zaniká, od 1.4. nový člen – žiadosť o prijatie, úhrada zápisného.
K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2019  je potrebné predložiť :
  • nový člen – prijatie podmienené vyplnením žiadosti o prijatie, po úspešnom absolvovaní vedomostného testu,predložením občianskeho preukazu a fotografie (3×4 cm)
  • člen – členský preukaz s fotografiou, bez predloženia členskej legitimácie členská zámka ani povolenie nebude vydane, občiansky preukaz v prípade zmeny adresy trvalého bydliska
  • člen –držiteľ preukazu ZŤP-s  – platný preukaz  ZŤP- s
  • študent denného štúdia nad 18 do 25 rokov – potvrdenie o návšteve školy
Ako sa stať členom SRZ MsO SRZ Bratislava V.
Záujemca o členstvo v SRZ musí:

  1.  Navštíviť mestskú organizáciu SRZ Bratislava V. v úradných hodinách
  2.  Vyplniť a podať prihlášku za člena a úspešne absolvovať vedomostný test, ktorý sa skladá z 20 otázok – základných poznatkoch z oblasti rybárstva, biológie rýb, právnych predpisov, Stanov SRZ.

Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu

Na základe úspešne absolvovaného testu, predložení 1 ks fotografie a po prijatí MsO SRZ Bratislava za člena, po zaplatení zápisného a členského príspevku, organizácia členovi vydá „Členský preukaz“.

Prijatý člen si môže zakúpiť povolenie na lov rýb – miestne povolenie alebo zväzové povolenie na kaprové vody v termíne do 30.9.2019.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii MsO.

Členská známka
povinnosť uhradenia do 31.3.2019, po termíne členstvo zaniká
Prerušenie členstva
max. 2 roky . – povinnosť úhrady 20,00 € – príspevok na zarybnenie

Žiadosť o prerušenie členstva

Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií
43,00 € + 10,00 € – príspevok na zarybnenie
Záznam o úlovkoch
vyplnený záznam odovzdať do 15. januára 2019,  po termíne, alebo riadne nevyplnený sa bude považovať za neodovzdaný, 20,00  € – príspevok na zarybnenie
Rybársky lístok
povinnosť pri love rýb, kúpa na obecnom či mestskom úrade.  Platba: deti do 15 rokov zdarma ( musia ho však mať pri love ), dospelý : týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný – 7,00 € ,  3 – ročný – 17,00 €