Prijaté uznesenia zo zasadnutia – 15.12.2017

Prijaté uznesenia zo zasadnutia  – 15.12.2017:

Výbor  schvaľuje:

  • Uznesenie č. 110/2017 : príjmy a výdaje za obdobie od 1.12.2017 do 15.12.2017
  • Uznesenie č. 111/2017 : úradné hodiny od 1.1.2018 do 31.3.2018
  • Uznesenie č. 115/2017:  plán činnosti na rok 2018
  • Uznesenie č. 116/2017 : vydanie zväzových povolení zdarma dvom členom  pre rok 2018

 Výbor  berie na vedomie:

  • Uznesenie č. 108/2017:  informáciu o kontrole plnenia úloh
  • Uznesenie č. 112/2017informáciu o vykonanej inventarizácii v RD v Gabčíkove
  • Uznesenie č. 113/2017informáciu zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 9.12.2017
  • Uznesenie č. 114/2017informáciu zo stretnutia zástupcov D4R7 a SRZ zo dňa 13.12.2017
  • Uznesenie č. 117/2017informáciu o príprave rozpočtu na rok 2018

Výbor ukladá:

Uznesenie č.109/2017 : členom výboru predložiť písomné správy o činnosti za rok 2017