Revíry

1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Jarovecko-rusovecká sústava ramien1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník1-0110 -1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník1-0020-1-1 - Chorvátsky kanál1-0990-1-1 - Štrkovisko Malé Čunovo1-1130-1-1 - Štrkovisko Veľké Čunovo1-1060-1-1 - Štrkovisko Rusovce1-1100-1-1 - Štrkovisko U horára A,B1-1190-1-1 - Štrkovisko Zrkadlový háj
Vodná plocha odstaveného ramena (0,22 ha) na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístav-ným mostom a Ekonomickou univerzitou.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5.

Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava  – Petržalka. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom  ochrany,lov rýb povolený  na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré nepatrí do 4. a 5. stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka okresným úradom.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.

Revír nie je hraničná voda

Sústava ramien (56,08 ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce
od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný
objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien
pri ramene Zuzana.
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5.
Revír zaradený aj do zväzového povolenia
V súčasnej dobe zákaz lovu rýbno-fishing-zakaz-lovu-ryb-srzbratislava5

MŽP SR, odbor štátnej správy ochrany prírody zastavilo konanie tunajšieho zväzu vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia, ktorým bola udelená výnimka zo zákazov  podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.  – výnimky na lov rýb na rybárskych revíroch Zuzana a Polder.

Na základe uvedeného oznamujeme, že na rybárskom revíry   1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder je celoročný zákaz lovu rýb.

Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže (20,12 ha) od manipulačného objektu Polderu (nápustný objekt zo zdrže a výpustný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Jarovecko-rusoveckej sústavy sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Platia osobitné obmedzenia podľa rozhodnutia KÚŽP č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 11.3.2009
a ZPO/2010/1397/KTP zo dňa 27.9.2010 do výkon rybárskeho práva iba na ramene Poldra od výpustného objektu pravostranného kanála (Čunovsko-Rusovský) z ľavého brehu ramena Poldra (od asfaltovej cesty) po hranicu riečnehokm1858.
Upozornenie:
31.12.2014
výkon rybárskeho práva v prírodnej rezervácii Dunajské
ostrovy od 1. júla do 31. decembra v čase:
júl august 05 22 h
september 06 19 h
október december 07 16 h
pohyb členov SRZ ako aj vjazd a státie s bicyklom od nástupného objektu Poldra a od prístupovej cesty medzi Poldrom a Jaroveckým ramenom povoľuje sa lov na prívlač a nástrahovú rybku od 1. 7. do 31.12. zákaz umiestňovania prístreškov, stanov, lavičiek, zákaz
kladenia ohňa, zákaz upravovania a odstraňovania brehových porastov!
Vodná plocha odstaveného ramena (0,52 ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Jarovecko-rusoveckou sústavouramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3.do31.5.
Vodná plocha odstaveného ramena (48,35) na pravej strane zdrže VDmedzi zdržou a Jarovecko-rusoveckou sústavou ramien.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.
Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
Upozornenie:Od 1.1.2017 Spodná časť revíru vyznačená tabuľami -vyhlásená CHRO (zákaz lovu rýb).
Voda kaprová (10,37 km) v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zákaz lovu z premostenia kanála.
V časti chorvátskeho kanála na východ od premostenia Dolnozemskej
cesty po premostenie pred prečerpávacou stanicou
zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.
Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
Upozornenie: Zákaz lovu z malých plavidiel, nakoľko jednotlivé segmenty ramena sú stavebne oddelené, rozlohou menšie ako 10 ha a netvoria jednu kontinuálnu vodnú plochu
Voda kaprová, vodná plocha 3 ha v katastri obce Rusovce.
Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
s 2.stupňom ochrany – zákaz vjazdu a státia smotorovým vozidlom.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.
Voda kaprová, vodná plocha 15 ha v katastri obce Čunovo.
Revír sa nachádza v prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany – zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa.
Zákaz voľného pohybu psov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.
Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov:
  • zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne
  • v úseku vyznačenom ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákazvstupu a lov rýb od 15.3 do 31.5.
  • v úseku vyznačenom ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupua lov rýb celoročne.
Voda kaprová, vodná plocha 5 ha v katastri obce Rusovce.
Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
s 2. stupňom ochrany. Zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5.
Štrkovisko U horára A
Voda kaprová , vodná plocha 3 ha v Bratislave – Petržálke
Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.
 
Štrkovisko U horára B
Voda kaprová , vodná plocha 0.5 ha v Bratislave – Petržálke
pri Kutlíkovej ceste.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.

Voda kaprová, vodná plocha 20,5 ha v Bratislave, Petržalke. Revír zaradený aj do zväzového povolenia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.