Revíry

1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramien1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník1-0110 -1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník1-0020-1-1 - Chorvátsky kanál1-0990-1-1 - Štrkovisko Malé Čunovo1-1130-1-1 - Štrkovisko Veľké Čunovo1-1060-1-1 - Štrkovisko Rusovce1-1100-1-1 - Štrkovisko U horára 1-1190-1-1 - Štrkovisko Zrkadlový háj
Vodná plocha odstaveného ramena (0,22 ha) na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Starým mostom. Revír nie je hraničná voda.

Vodná plocha ramena a sústava ramien (56,1ha) na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Lov rýb povolený na pravom prehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti na ktoré sa nevsťahuje 4 a 5 stupeň ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. – do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

Sústava ramien (56,1ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovceod ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. – do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

Platia osobitné obmedzania podľa rozhodnutia OU Bratislava číslo OU-BA-OSZP1/2018/091566-KUK zo dňa 23.10.2018 do 31.12.2021 – povolená výnimka na lov rýb na brehu ležiacom na parcelách k.u. Rusovce, nachádzajúcom sa na vonkajšej strane od prístupovej cesty k nápustnému objektu na pravom brehu priesakového kanála až po koniec vybudovaného kanálu. Viac informácií na www.srzbratislava5.sk a na sekretariáte MsO SRZ Bratislava V.

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Revír nie je hraničná voda.

Vodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja ľavej strane a šírke 90 m revíru. Loviaci sú povinníriadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO Bratislava V.). Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. – do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála. V úseku od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou platí zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír zaradený aj do K-zväzového povolenia.

Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v obci Čunovo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Vodná plocha štrkoviska (15 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody – zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa. Zákaz voľného pohybu psov.

Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených rastlín a živočíchov:

  • zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne
  • v úseku vyznačenom ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákazvstupu a lov rýb od 15.3 do 31.5.
  • v úseku vyznačenom ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupua lov rýb celoročne.

Na ostatných častiach revíru lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Vodná plocha štrkoviska (5 ha) v obci Rusovce. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Vodná plocha štrkoviska (3 ha) U horára v mestskej časti Bratislava- Petržalka vrátane vodnej plochy pri ceste Kutlíková (Malá horáreň). Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Vodná plocha štrkoviska (20,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Revír zaradený aj do K-zväzového povolenia.