Uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 7.4.2017

VČS  schvaľuje :

  1. Správu mandátovej komisie
  2. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016
  3. Správu o  hospodárení MsO SRZ Bratislava V. za rok 2016 a Návrh rozpočtu na rok 2017
  4. Správu KK za rok 2016
  5. Plán Hlavných úloh na rok 2017

VČS berie na vedomie:

1.Správu Disciplinárnej komisie za rok 2016

  1. Vzdanie sa funkcie predsedu MO3 a člena MO3 p. Andreja Božíka

VČS ukladá :

  1. Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní
  2. Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2017

3.Výboru  zverejňovať na web stránke všetky finančné transakcie